Loading Downloads
44Episodes
Category: Education

นำเสนอประสบการณ์ และการประยุกต์แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ Gen=เรื่องทั่วไป Gen XXX.X สามตำแหน่งแรกคือลำดับที่การผลิต .X คือบอกหมวดหมู่กรณีการทดสอบเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งแยกเป็น 5 หมวด .1 คือ บริบทการศึกษาไทย .2 คือหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ .3 คือ จิตวิทยาสำหรับครู .4 คือ การวัด การประเมินและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ .5 คือ การประกันคณภาพการศึกษา Eva XXX=ลำดับที่ด้านการประเมิน Res XXX=ลำดับที่ด้านการวิจัย

December 3, 2021

026.1 สอนให้เด็กเคารพความแตกต่าง เห็นความแตกต่างเป็นเครื่องธรรมดา จนเป็นคนเปิดใจรับ ..ทำได้อย่างไร

December 3, 2021

025.1 วัฒนธรรมครูที่สอนเด็กที่หลากหลายทางวัฒนธรรม

September 17, 2021

017.5 : การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ

September 17, 2021

016.5: คุณการศึกษา คุณภาพที่แท้จริง

September 12, 2021

023.5 ประเมินเอกสารประกอบการสอน แทนการทดสอบความรู้ในวิชาเอก ได้หรือไม่

September 12, 2021

022.5 คะแนน O-NET ป.6 กับ จำนวนเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออก เกี่ยวข้องกันอย่างไร?

September 12, 2021

021.5 SAR ระดับโรงเรียนและระดับรายวิชา

September 12, 2021

020.5 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความเชื่อถือได้ของ learning outcomes

September 12, 2021

019.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

September 4, 2021

018.5 การประเมินพัฒนาการในการจัดการเรียนการสอน

September 4, 2021

017.2.5 PLC เพื่อการพัฒนาวิชาชีพ

August 28, 2021

Gen o15.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ กับ บารมีทางวิชาการ

August 24, 2021

Gen o14.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ กับ บารมีทางวิชาการ

August 24, 2021

Gen 013.1 ปฏิทินการขับเคลื่อนงานของกรรมการสถานศึกษา

August 24, 2021

Gen 012.1 หลักคิดและหลักปฏิบัติในบทบาทของกรรมการสถานศึกษา

August 24, 2021

Gen 011.1 บทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

August 24, 2021

Gen 010.1 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : สภาพปัจจุบัน

August 21, 2021

Gen 009.2 : แนวการสอนเพื่อฝึกทักษะปฏิบัติ Psychomotor Domain

August 21, 2021

Gen 008.2 : การสอนหรือฝึก เพื่อปลูกฝังด้านจิตพิสัย Affective Domain

August 21, 2021

Gen 007.2: การสอนเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้าน Cognitive Domain